Sérteget és aláz a főnököm. Közalkalmazottként élhetek a rendkívüli lemondás jogával?

Egy olvasónk írta: Közalkalmazottként dolgozom egy önkormányzati intézményben, ahol a felettesem rendszeresen minősíthetetlen hangnemben beszél velem, megaláz a kollégák előtt. Nem szeretnék ilyen körülménye között ezen a munkahelyen dolgozni. Élhetek-e ilyenkor a rendkívüli lemondás jogával? Ha igen, akkor mi a teendőm? Kell-e indokolnom a lemondásom és ha igen, akkor hogyan? Kivel és milyen módon kell közölöm? Mit kell a munkáltatónak ilyenkor kifizetnie részemre?

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény („Kjt.”) 25. § (2) bekezdés d) pontja értelmében – bizonyos feltételek fennállása esetén – a közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazott részéről megszüntethető rendkívüli lemondással.

A Kjt. 29. § (1) bekezdése szabályozza azon esetköröket, amikor a közalkalmazott a jogviszonyát rendkívüli lemondással jogszerűen megszüntetheti. Ezen esetek az alábbiak: a munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyból eredő lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi (például: jogviszony teljesítéséhez szükséges feltételeket, egészséges munkakörülményeket a munkáltató nem biztosítja), vagy olyan magatartást tanúsít, amely a közalkalmazotti jogviszony fenntartását lehetetlenné teszi (például: közalkalmazottal kiabál, lealacsonyító stílusban beszél, munkavégzésben jelentősen akadályozza).

A Kjt. fent hivatkozott rendelkezése alapján a közalkalmazott a rendkívüli lemondást írásban indokolni köteles. Az indokolásból a lemondás okának világosan ki kell tűnnie, azaz az oknak egyértelműnek, beazonosíthatónak kell lennie.

Amennyiben a felek között a lemondás következtében jogvita alakul ki, úgy a lemondás indokának valóságát és okszerűségét bizonyítani szükséges. A világosság követelménye a gyakorlatban azt jelenti, hogy nem elegendő a lemondást azzal indokolni, hogy a munkáltató nem megfelelő stílusban beszélt, mert ezen indok vita esetén nem lesz helytálló. Az indokot szükséges tehát konkrétan, időszerűen megjelölni.

A fentiekből látható tehát, hogy a rendkívüli lemondás kizárólag írásban érvényes. A jognyilatkozatot azonban nem elegendő írásba foglalni, azt a munkáltatói jogkör gyakorlójával közölni kell. Az átadás történhet személyesen, ahol célszerű az átvételt a munkáltatói jogkör gyakorlójának aláírásával igazoltatni. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 24. §-a értelmében, mely irányadó a közalkalmazottakra is, a közlés megvalósulhat elektronikus formában (pl. e-mailben) is, azonban vita esetén a nyilatkozatot közlő félnek kell bizonyítania, hogy az elküldött dokumentum a másik fél számára hozzáférhetővé vált.

A rendkívüli lemondás gyakorlásával szemben a jogszabály időbeli korlátot is állít. A rendkívüli lemondást az annak alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított 15 napon belül, legfeljebb azonban a bekövetkezéstől számított egy éven – kivéve bűncselekmény elkövetesének esetét – belül gyakorolható (Kjt. 29. § (2) bekezdés).

Hangsúlyozandó, hogy a közalkalmazott rendkívüli lemondása esetén a munkáltató köteles részére a rá irányadó felmentési időre járó távolléti díjat, illetőleg legalább 3 év közalkalmazotti jogviszony fennállása esetén a végkielégítést is megfizetni, illetőleg a közalkalmazott követelheti a felmerült kárának megtérítését is. Rendkívüli lemondás esetén a munkáltató a közalkalmazott részére annyi időre járó távolléti díját köteles kifizetni, amennyi felmentése esetén járna, továbbá a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének időpontját a közalkalmazottra irányadó felmentési idő figyelembevételével kell meghatározni.

Ezen rendelkezés nyilvánvalóan a közalkalmazottat védi, hiszen egy, a munkáltató hibájából meghozott nehéz döntés esetén a közalkalmazottnak van elegendő ideje az újbóli elhelyezkedésre.

 

Dr. Csondor Cecília
Ügyvéd

 

***
A szerzői jog jogosultja fenntart minden másolással, terjesztéssel, többszörözéssel kapcsolatos jogot. Tilos a cikkek, egyéb tartalmak teljes vagy rövidített formában történő másolása, nyilvánossághoz közvetítése, újraközlése. Tilos továbbá a honlap tartalmát adatbázisba lementeni. A honlapon található tartalom bármely eleme csak a szerzői jog jogosultjának előzetes engedélyével használható fel. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a jelen írás nem minősül jogi tanácsnak!

 

Photo: Fotolia.de