Hogyan szüntessük meg a munkaviszonyt a próbaidő alatt?

A próbaidő alatti azonnali hatályú munkaviszony megszüntetésre irányuló jognyilatkozatot a próbaidő tartama alatt közölni kell. Nem elegendő, ha a munkáltató a próbaidő utolsó napján intézkedik a dokumentum postára adása iránt.

A Felek a munkaviszony létesítésekor a munkaszerződésben jogosultak próbaidőt meghatározni, a Munka Törvénykönyve (Mt.) 45. §-ának (5) bekezdése szerint.

A próbaidő tartama alatt a felek között egy függő helyzet áll fenn abban a tekintetben, hogy a munkaviszony további fenntartása a próbaidő sikeres leteltétől függ. A próbaidő kikötése lehetőséget biztosít mindkét fél számára, hogy kölcsönösen meggyőződjenek arról, a munkaviszony betölti-e a célját, teljesülnek-e a munkaviszonnyal és a másik féllel szembeni elvárásaik, teljesülnek-e a szerződésben vállalt kötelezettségeik, jogaikat megfelelően tudják-e gyakorolni. A próbaidő alatt mind a munkáltató, mind a munkavállaló jogosult azonnali hatályú felmondással, indoklás nélkül megszüntetni a munkaviszonyt az Mt. 79. § (1) bekezdésének a) pontja alapján.

A munkaviszonynak a próbaidő alatt történő megszüntetésére is vonatkozik a rendeltetésszerű joggyakorlás követelménye, miszerint a jogokat és a kötelezettségeket a rendeltetésüknek megfelelően kell gyakorolni, illetőleg teljesíteni.

Ha a munkáltató nem elégedett a munkavállaló teljesítményével, hozzáállásával, munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával, vagy éppen a munkavállaló szakmai tudása, képességei tekintetében tapasztal hiányosságokat, akkor a próbaidő tartam alatt indoklás nélkül, egyoldalú nyilatkozatával megszüntetheti a munkavállaló munkaviszonyát.

A próbaidő alatti azonnali hatályú felmondást írásba kell foglalni. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a munkáltató a munkavállaló munkaviszonyát meghatározott időpontban, azonnali hatállyal meg kívánja szüntetni. A nyilatkozatnak indoklást nem kell tartalmaznia, ha azonban a munkáltató a nyilatkozatát mégis indokolja, akkor azért helytállni tartozik.

Az azonnali hatályú felmondást a munkáltató a jognyilatkozatot közlésére vonatkozó szabályok szerint közölheti a munkavállalóval, fontos azonban figyelemmel lenni arra, hogy a jognyilatkozat közlésének a próbaidő tartama alatt meg kell történnie.

A gyakorlatban sokszor előfordul, hogy a munkáltató elégedetlen a próbaidős munkavállaló munkavégzésével, de halogatja döntésének meghozatalát a próbaidő végéig, vagy éppen ellenkezőleg a döntését már előre szóban közli a munkavállalóval, miszerint a próbaidő leteltét követően nem kívánja tovább foglalkoztatni. Ilyen esetben fel is mentheti a munkavállalót a munkavégzés alól, azzal, hogy a próbaidő alatti azonnali hatályú felmondást a későbbiekben írásban fogja közölni a munkavállalóval.

A próbaidő fennmaradó része azonban hamar eltelik, és gyakran előfordul, hogy a munkáltató az utolsó pillanatban, a próbaidő letelte előtti napokban kívánja a munkavállalóval írásban közölni az azonnali hatályú felmondást. Ha a munkavállaló bármely okból személyesen nincs jelen, vagy a munkaviszony fennállása ellenére munkát már nem végez, akkor a munkáltató általában postai úton kívánja közölni a nyilatkozatát. Ez esetben figyelembe kell venni, hogy a közlésnek a próbaidő tartama alatt meg kell történnie, tehát a postai úton kézbesített azonnali hatályú felmondás mikor minősül közöltnek. Jogellenessé válhat a próbaidő alatti megszüntetés, ha a munkavállaló a munkáltató nyilatkozatát a próbaidő letelte után veszi át, vagy éppen a kézbesítés valamilyen akadályba ütközik, így az az Mt. 24. §-ának a kézbesítésre vonatkozó szabályai szerint csak később minősül közöltnek.

Célszerű tehát a munkavállalóval inkább személyesen, legkésőbb a próbaidő utolsó napján közölni a munkáltatói nyilatkozatot. A munkáltató a munkavégzés alóli felmentés esetén is jogosult a munkavállaló megjelenését kérni az azonnali hatályú felmondás átvétele, és a munkaviszony megszűntetésével kapcsolatos elszámolás érdekében.

 

Dr. Czirók Andrea
Munkajogi szakértő

 

***
A szerzői jog jogosultja fenntart minden másolással, terjesztéssel, többszörözéssel kapcsolatos jogot. Tilos a cikkek, egyéb tartalmak teljes vagy rövidített formában történő másolása, nyilvánossághoz közvetítése, újraközlése. Tilos továbbá a honlap tartalmát adatbázisba lementeni. A honlapon található tartalom bármely eleme csak a szerzői jog jogosultjának előzetes engedélyével használható fel. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a jelen írás nem minősül jogi tanácsnak!

 

Photo: Fotolia.de