Munkahelyet szeretnék váltani rövid időn belül

Amikor a közalkalmazott jogellenesen szünteti meg a jogviszonyát

Jelenleg 11 éve dolgozom közalkalmazottként egy óvodában óvónőként. Nem szeretnék viszont a jövőben ezen a területen tevékenykedni, ezért megpályáztam több álláslehetőséget. A napokban jelezte egy cég, hogy akár a jövő héten kezdhetnék náluk az új munkakörben. Milyen korlátjai lehetnek annak, hogy egyik pillanatról a másikra megszüntessem a közalkalmazotti jogviszonyomat, illetve milyen következményekkel jár, ha nem dolgozom le a lemondási időmet?

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) rögzíti, hogy a közalkalmazotti jogviszony közalkalmazotti oldalról egyoldalúan megszüntethető lemondással. Tekintettel azonban arra a körülményre, hogy jelen esetben rendkívüli, azaz azonnali hatályú lemondással a jogviszonyát jogszerűen nem jogosult megszüntetni, mivel annak feltételei (a munkáltatója a közalkalmazotti jogviszonyból eredő lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben nem szegte meg, illetőleg nem tanúsított olyan magatartást, amely a közalkalmazotti jogviszony fenntartását lehetetlenné tette volna) nem állnak fenn, jogviszonyát jogszerűen kizárólag lemondással jogosult megszüntetni. A lemondást a munkáltatójával írásban szükséges közölni, azonban azt a vonatkozó jogszabály értelmében indokolni nem szükséges.

Lemondás esetén a lemondási idő két hónap, melyet Ön köteles ledolgozni. Ezen kötelezettség alól a munkáltatója részben, vagy egészben jogosult mentesíteni, de ez számára nem kötelezettség.

Amennyiben a munkáltatója e körben nem gyakorol méltányosságot, azaz nem mentesíti Önt a munkavégzési kötelezettsége alól, úgy a két hónap lemondási időnél korábbi jogviszony megszüntetés kizárólag az Önök közötti megállapodás esetén, közös megegyezéssel válhat jogszerűvé.

A fentiek alapján leszögezhető, hogy amennyiben a munkáltatója nem mentesíti a munkavégzési kötelezettsége alól, vagy a jogviszony két hónapnál korábbi megszüntetéséhez nem járul hozzá, úgy a lemondása írásbeli közlésétől számított két hónap múlva fog tudni új munkahelyén elhelyezkedni.

Ha a fenti rendelkezéseket (lemondási idő meg nem tartása, munkavégzési kötelezettség megtagadása) megszegi, úgy felmondása jogellenesnek minősül.

Jogellenes közalkalmazotti lemondás esetén munkáltatója dönthet akként, hogy az illetékes törvényszék előtt peres eljárást indít a közalkalmazotti jogviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei iránti igénye érvényesítése céljából. Mik lehetnek ezek a munkáltatói igények?

Jogellenes lemondás, vagyis a jogviszony jogellenes megszüntetése esetén (például: ha a lemondási időt nem maradéktalanul, vagy egyáltalán nem dolgozza le), a munkáltatója jogosult a lemondási időnek megfelelő, azaz két havi távolléti díjnak megfelelő kártérítést, mint átalánykártérítést követelni. Amennyiben a jogviszony megszüntetésével összefüggésben munkáltatójának igazoltan egyéb kára is felmerült, úgy ezen összegen felül, azonban maximum tizenkét havi távolléti díjnak megfelelő összeg megtérítését is kérheti. Hangsúlyozandó továbbá, hogy a munkáltató abban az esetben is jogosult a lemondási időre járó távolléti díj követelésére, ha a közalkalmazott a munkakörét a jogviszonya megszüntetésekor nem az előírt rendben adja át.

 

Dr. Csondor Cecília
Ügyvéd

 

 
***
A szerzői jog jogosultja fenntart minden másolással, terjesztéssel, többszörözéssel kapcsolatos jogot. Tilos a cikkek, egyéb tartalmak teljes vagy rövidített formában történő másolása, nyilvánossághoz közvetítése, újraközlése. Tilos továbbá a honlap tartalmát adatbázisba lementeni. A honlapon található tartalom bármely eleme csak a szerzői jog jogosultjának előzetes engedélyével használható fel. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a jelen írás nem minősül jogi tanácsnak!

 

Photo: Fotolia.de